apipulti

apipulti
apipùlti K 1. tr. SD1114, Pb užpulti būriu siekiant sunaikinti, nugalėti: Grįžtant namo par mišką apipuolo jį vagys BM54. Vilkas aveles užpuola, visi šunes apipuola A.Strazd. Neišmėčiok strypų lig šunų neapipultas, o kai apipuls, neturėsi su kuo apsiginti Tv. Aš jau toks šunų papjova – mañ' vis apipúola Sdk. Apipul̃s, tai neatsiginsi JnšM. Apipuolė kaip vilkai avį LTR(Šll). Apipuolo kaip šunys ubagą LTR(Jnš). | Iš galvos išėjusi apipuolė (užpuolė) mane, drobužius drasko Žem.apnikti: Arklius apipúola miške, aplimpa žabaliai Dl. Nespėjau bliūdo padėt, tuoj musės apipuolė Ėr. Neik susmirdęs prie avilio, bo apipul̃s bitės Ėr. Blusos apipúolė Žg. Kad apipuolė mane, žinotum, parkos, nežinau nė kur gyva dėtis Upt. Reikia pakūryt pirtis – utėlės appuolė, tai skaras iškratysim . Ale kopūstus drugiai apipúolo, tai jau privis kirmėlių PnmR. Padėjau jį an suolo, uodai apipúolo (d.) Užp. Apipúolo brudas sodus . Mane apipuolė pelės, kad jau nėra kur nieko pasidėti SI77. 2. tr. Q26 apstoti aplink, apsupti, apspisti: Kaip tikt spėjo sustoti ant rinkos, tuojaus pirkliai apipuolė, paklausė, ką norįs už jautį BsMtII81. Šposininką apipuolė smalsuolių būrys . Apipuolė kaip vaikai žirnius KrvP. Apipuolė kaip žvirbliai kanapes LTR(Pnd). Apipuolė kaip bitės, negalima nė atsiginti Jnš. Apipuolė kaip musės medų KrvP.apstojus pradėti ką daryti: Apipúolė anie mane barti J. Kai inejo gryčion, tuoj jį apipuolo katė, šuva ir močia sveikint LTR(Ds). 3. tr. užklupti, ištikti: Anoji diena turėtų jus apipult kaip vagis DP556. Topipuoli čia mane visos kančios ir sopuliai DP214.apimti: Idant mūsų noppultų̃ mažumas intikėjimo DP82. 4. intr. staigiai apsirgti: Padarbuj[o] nedaugi ir vėlei appuolė Arm. Dar tep tai būt sveikas, ale macnai appuolė an kojų ir an akių Rod. \ pulti; antpulti; apipulti; atpulti; dapulti; įpulti; išpulti; nupulti; papulti; parpulti; perpulti; piepulti; prapulti; išprapulti; pripulti; supulti; užpulti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apipulti — apipùlti vksm. Turistùs kaip mùsės apipúolė prekei̇̃viai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apnikti — 1 apnìkti 1. tr. B, K apipulti, užpulti: Tą valandą įvažiavusius apniko šunys LzP. Nevaikščiok naktį, da šunys galia apnìkti Krž. Vilkai mano karveles apniko M.Valanč. Apniko kai varnos vanagą Sln. Bėga it vapsų apnikta rš. Neprieteliai mus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpulti — antpùlti (ž.) 1. tr., intr. užpulti: Šunys ant zuikučio antpuolė ir suėdė BM378. Žvėrys ..., baisiai įniršę, antpuolė žalčių karalienę LTI38. Vanagas minta kitais paukščiais, kuriuos antpuola iš aukšto rš. Mes ant jų ūmai ančpulsiam rš. Antpulu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriūti — 1. tr. apvirsti, apslėgti: Mane rąstai apgriùvo, pagelbėk tu mane PP58. Apgriūkit, kalnai, mane! Jzm. Ir stenėjo žemė, sunkybėm apgriūta IM1861,56. 2. tr. apipulti, apstoti: Apgriuvo jį visi kartu, iš karto visi pradėjo kalbėti P.Cvir. 3. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgulti — apgul̃ti, àpgula (apìgula), àpgulė (apìgulė) 1. intr. sugulti; sumigti: Visi apìgulė, o karalius vidurnakty išejo vogti (ps.) Dglš. Jau visi apgùlę Lp. 2. intr. apsinakvoti: Vakar pas mus žmonės prašė apgul̃ti Smn. | refl.: Pas Jokūbą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipanodyti — ×apipanõdyti tr. apipulti, apstoti, apnikti: Blãkutės appanõdija, i blusos appanõdija Ad. Arklys neturi daikto – appanõdijo birzgėlės Ad. | Ejau per lauką, ir šuva apipanodijo Slk. panodyti; apipanodyti; įsipanodyti; pripanodyti; užpanodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuolimas — apipuolìmas sm. (2); Sut → apipulti 1: Tokių skėrių apipuolimų esti labai retai rš. puolimas; antpuolimas; apipuolimas; atpuolimas; įpuolimas; išpuolimas; nupuolimas; papuolimas; parpuolimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkipti — apkìpti 1. intr. visu būriu subėgti: Apkìpo talka ir suvežė visus javus iš lauko J. 2. tr. apspisti, apipulti: Vaikai kad apkìpo Juozą Pg. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkristi — apkrìsti 1. intr. Lkv apibirti kuo: Žemė apkrìto lapais Ds. Šaltas vėjelis pučia siautoja, lapelius medžių drasko, nešioja. Šlama apkrìtę visi takeliai BM439. Mergele jaunoji, tu man patikai, rūtelių lapeliais visa apkritaĩ Š. Apkris drobelės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”